درباره ما

درباره ما : گروه صـنعتی ایمن فراز پیشـگام با هدف ارائه خدمات برتر ایمنی و آتـش نـشانی با تکیه بر حدود 35 سال سابقه درخشان هم اکنـون به صـورت یک گروه مسـتقل با نام تجاری سـام ایمـن مرحله جدیدی از سـیر تکامل خود را آغاز نموده است. در همین راستا، تولید انواع سیــلندر های فشار بالا، خاموش کننده ها و تجهیـزات آتش نشانی با کیفیت و با رعایت کلیه استاندارد های لازم را سرلوحه کار خود قرار داده است تا موفق به برداشتن گامی دیگر در مسیر پیشرفت گردد.

نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


 

نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


نام نام خانوادگی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

داخلی 105


پشتیبانی